Reformationen og Ribe

Reformationen og Ribe

Reformationen og Ribe

Udarbejdet af Else Agergaard, Valdemarskolen.
Konsulent: Jan Meesenburg, Pædagogisk Udvikling.
 
Intro til læreren
 
Dette er et undervisningsforløb om reformationen og Ribe. Reformationen ændrer ved magtforholdet mellem kirken, kongen og folket. Den nationale bevidsthed vågner, og det enkelte individ og den enkelte familie må til at tage ansvaret for sin egen åndelige udvikling og uddannelse og sin egen sociale position i samfundet.
 
Reformationen ændrer ved magtforholdet mellem kirken, kongen og folket. Den nationale bevidsthed vågner ved indførelsen af reformationen. Historieskrivningen understøtter dette.
Ikke kun på det nationale plan, men også for det enkelte individ og den enkelte familie, som efter reformationen må tage ansvaret for sin egen åndelige udvikling og uddannelse og sin egen sociale position samfundet.
Emnet er nærværende at beskæftige sig med, da Eleverne kender byen eller bor i samme geografiske område som Ribe, som med sine personligheder udgjorde en væsentlig rolle i reformationstidens Danmark.
 
Materialet består af:
 • Målbeskrivelse - historie
 • Reformationen i Ribe - et undervisningseksempel på et kanonpunkt
 • Ribe før reformationen
 • Reformationen – en introduktion
 • Skærm jeres hus - Skipper Clements morgensang
 • Tekster fra Børnespejlet af Niels Bredal 1568
 • En skoledag i 1560
 • God opførsel i skolen - Elevark
 • God opførsel i skolen - Lærerark
 • Reformationen og Hans Tavsen – en tidslinie – Elevark
 • Reformationen og Hans Tavsen – en tidslinie – Lærerark
 • Film om reformationen
 • 50 altre blev til ét alter
 • Tjek din viden – tipskupon + facitliste
 • GPS løb i reformationens Ribe (linkes)
 
Mål
Arbejdet ved emnet Reformationen giver
 
Udviklings og sammenhængsforståelse
 • Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har betydning for familiens liv
 • Fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
 • Fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan spores i dag.
 • Beskrive samspillet mellem den enkelte gruppe, og det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv
 
Kronologisk overblik
 • Gengive historiske fortællinger fra dansk historie og etablere tidsfrise og relatere den til egen livsverden
 • Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i et samspil med verden udenfor
 • Kende betegnelserne for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng
 
Fortolkning og formidling
 • Opsøge viden i forskellige typer medier
 • Formulere enkel historiske problemstillinger og diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives
 • Formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden
 
Problemstillinger
 • Hvordan kunne kirken fastholde sin magt gennem middelalderen?
 • Hvorfor havde kirker og klostre så stor betydning?
 • Hvad var årsagerne til Reformationen
 • Hvad betød Reformationen for kirken, for samfundet og for den tids mennesker – bl.a. i Ribe?
 • Hvilken betydning fik reformationen for skolen?
 • Hvad betød Hans Tavsen for Reformationen?
 
Aktiviteter
 • Væsentlige begivenheder fra Reformationens udbredelse sættes i relation til Hans Tavsen og Ribe, for at give eleverne viden om kulturelle påvirkninger
 • Eleverne laver en tidslinie om Reformationen og Hans Tavsen.
 • Eleverne synger sange om reformationen
 • Eleverne laver små dramastykker om reformationen
 • Eleverne ser film om forholdet mellem kirke og kongemagt
 • Eleverne fremstiller altre og skaber fortællinger om Reformationens Ribe
 • Eleverne beskæftiger sig med dannelse og opdragelse i tiden omkring Reformationen
 • Eleverne besøger Ribe og kommer på GPS løb
 • Eleverne besøger Ribe Domkirke
 
Eksempler på Kanonpunkter:
Reformationen og Christian den 4.
 
Fra Undervisningsvejledningen fra Fælles Mål 2009
Historie Faghæfte 4
 
Alle kanonpunkter er en del af slutmålet efter 9. klassetrin.
 
Kanonpunktet Reformationen
I faghæftet er der lavet denne undervisningsvejledning, som kan benyttes.
Kanonpunktet Reformationen er iflg. UVM for 5. -6. klasse.
Der kan dog afviges fra dette, hvis særlige forhold taler herfor.
 
Signalement
Reformationen resulterede i begyndelsen af 1500 – tallet i en splittelse af den vesterlandske kristenhed og til dannelse af de protestantiske kirkesamfund. Reformationen blev især iværksat af den tyske munk og teolog Martin Luther (1483 – 1546) der med sine 95 afladsteser rettede en grundlæggende kritik mod den katolske kirke.
 
Begrundelse
Reformationen var et opgør med den forestilling, at paven stod mellem Gud og mennesker. Luther hævdede i stedet at ethvert menneske stod direkte overfor Gud, og han argumenterede dermed for, at det almindelige præstedømme. Frelsen kunne ikke opnås ved bod og aflad, men ved troen på Guds nåde. Hvor reformationen bredte sig, blev de fleste dogmer forkastet, klostervæsenet og cølibatet opgivet, endvidere blev prædiken på modersmålet og uddelingen af vin ved nadveren indført. Reformationen byggede på renæssancens tankesæt og blev et opgør med mange middelalderlige forestillinger. I 1536 blev reformationen indført i Danmark, der hermed fik en fyrstekirke.
 
Perspektiver
 • Reformationens geografiske udbredelse
 • Kirkens sociale funktioner før og efter reformationen
 • Renæssance og reformation
 • Reformationen og magtforholdene i Europa
 • Kirken og skoleudviklingen i Norden
 • Modreformation
 • Religiøse udfordringer i nutidens Europa
 • Reformationens indvirkning på den lokale historie